Algemene kerkenraad (AK)

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maarssen heet Algemene Kerkenraad (AK) en bestaat uit twaalf ambtsdragers. Zij worden volgens rooster door- en uit de drie wijkkerkenraden aangewezen. Iedere wijkkerkenraad wijst daarbij 1 predikant, 1 ouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester en 1 diaken aan. Daarnaast maakt als boventallig lid een ouderling-scriba deel uit van de Algemene Kerkenraad. Deze wordt voor 4 jaar benoemd en wordt in beginsel bij toerbeurt afgevaardigd door één van de wijkgemeenten.

Moderamen (dagelijks bestuur van de AK)

Het moderamen is door de AK benoemd en bestaat uit:

AmbtNaamWijkgemeente
Predikant (tevens preses)Ds. G.J. CodéeIchthus
Plaatsvervangend voorzitterDs. P.G. VellekoopOntmoetingskerk
Ouderling-kerkrentmeester (tevens scriba)Dhr. J. van EeIchthus
OuderlingDhr. J. van der ZwanOntmoetingskerk
Diaken (assessor, tevens plaatsvervangend scriba)Dhr. E.J. KoningDe Ark

Contact

Voorzitter: ds. G.J. Codée, tel. (0346) 566 034, e-mail: gj@codee.nl
Plv. voorzitter: ds. P.G. Vellekoop, tel. (0346) 556 659, e-mail: pgvellekoop@hotmail.com
Scriba: dhr. J. van Ee, e-mail: scriba@pkn-maarssen.nl, Postbus 50, 3600 AB Maarssen
Plv. scriba en assessor: Dhr. E.J. Koning, e-mail: erik.jan.koning@gmail.com

Vaste adviseurs

De voorzitters van het centrale college van kerkrentmeesters en van het centrale college van diakenen nemen als adviseurs deel aan de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad. Zij brengen – in hun kwaliteit van voorzitter van het betreffende college – gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Algemene Kerkenraad.