Algemene kerkenraad (AK)

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maarssen heet Algemene Kerkenraad (AK) en bestaat uit twaalf ambtsdragers. Zij worden volgens rooster door- en uit de drie wijkkerkenraden aangewezen. Iedere wijkkerkenraad wijst daarbij 1 predikant, 1 ouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester en 1 diaken aan. Daarnaast maakt als boventallig lid een ouderling-scriba deel uit van de Algemene Kerkenraad. Deze wordt voor 4 jaar benoemd en wordt in beginsel bij toerbeurt afgevaardigd door één van de wijkgemeenten.

Moderamen (dagelijks bestuur van de AK)

Het moderamen is door de AK benoemd en bestaat uit:

AmbtNaamWijkgemeente
Precesds. E.G. (Eddy) de KruijfPredikant Ichthus
Scriba (waarnemend)Dhr. J. van EeIchthus
AssecssorDhr. E.J. KoningDiaken De Ark
LidMevr. M. de VriesOuderling Pastoraat Ontmoetingskerk
Plv. PrecesDhr. R. van IngenOuderling-Voorzitter De Ark
Plv. scribade assessor

Contact

Voorzitter: ds. E.G. de Kruijf, 06 – 40 63 29 38 , e-mail dekruijf@live.nl
Plv. voorzitter: Dhr. R. van Ingen, (0346) 569087, e-mail: van.ingen@hccnet.nl
Scriba: Dhr. J. van Ee, e-mail: scriba@pkn-maarssen.nl, Postbus 50, 3600 AB Maarssen

Vaste adviseurs

De voorzitters van het centrale college van kerkrentmeesters en van het centrale college van diakenen nemen als adviseurs deel aan de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad. Zij brengen – in hun kwaliteit van voorzitter van het betreffende college – gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Algemene Kerkenraad.