ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat iedereen die een gift aan een ANBI Instelling doet, deze fiscaal mag aftrekken. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Bij de Protestantse Gemeente Maarssen zijn twee instellingen als ANBI geregistreerd: Protestantse Gemeente Maarssen zelf en Diaconie van de Protestantse Gemeente Maarssen.


Periodieke giften, hoe werkt het?

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het College van Kerkrentmeesters. Voor de drie wijkgemeenten zijn afzonderlijke voorbeelden beschikbaar.

U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend op naar de secretaris van het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Maarssen, Postbus 50, 3600 AB Maarssen of bezorgt deze Peter Boorsma, Spechtenkamp 298, 3607 KS Maarssen.

Het College van Kerkrentmeesters ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen. Op het formulier kunt u dit aangeven. U kunt ook de kerk machtigen om uw bijdrage automatisch af te schrijven.

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie.
Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%*.
(* e.e.a. afhankelijk van inkomen en mogelijke wijzigingen in wetgeving)

Uw kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift
Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar.
En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat u meer betaalt.

Hoe groot is uw voordeel?
Met de Schenkcalculator op berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift.
De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.


Algemene gegevens Protestantse Gemeente Maarssen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI:Protestantse Gemeente Maarssen
Telefoonnummer (facultatief): 
RSIN/Fiscaal nummer:824207415
Website adres:www.pkn-maarssen.nl
E-mail:scriba@pkn-maarssen.nl
Adres:Postbus 50
Postcode:3600 AB
Plaats:Maarssen
Kvk-nummer:76412520

De Protestantse Gemeente Maarssen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op https://protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/.
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke wijkgemeenten en andere instellingen die tot deze kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Maarssen.

De Protestantse Gemeente Maarssen bestaat uit drie wijkgemeenten te weten:

  • de Protestantse wijkgemeente De Ark
  • de Protestanste wijkgemeente Ichthus
  • de Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de Protestantse Gemeente Maarssen telt de Algemene Kerkenraad twaalf leden, die worden afgevaardigd door de drie wijkgemeenten. De kerkenraadsleden van de wijkgemeenten worden gekozen door en uit de leden van die kerkelijke wijkgemeenten.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Protestantse Gemeente Maarssen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is in te zien op visienota.
Op de websites van onze wijkgemeenten vind u de beleidsplannen: 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van de Protestantse Gemeente Maarssen is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van Kerkenraden, Colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke Colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.