Protestantse Gemeente Maarssen (PGM)

Op 10 januari 2015 zijn de Hervormde Gemeente te Maarssen en de Gereformeerde Kerk te Maarssen verenigd in de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM). Protestantse Gemeente Maarssen bestaat uit 3 wijkgemeenten: wijkgemeente De Ark in Maarssenbroek en wijkgemeente Ichthus en wijkgemeente Ontmoetingskerk in Maarssen-Dorp.

Zie voor het verslag van de fusiebijeenkomst en de geschiedenis van de Protestantse Gemeente Maarssen het artikel in het kerkblad Kerk op weg nr. 214, d.d. 16 januari 2015.


Logo PKN

De Protestantse Gemeente Maarssen voert het logo van de Protestantse Kerk. Het logo bestaat uit een cirkel, kruis en een duif. Dit zijn drie oude christelijke symbolen, die samen verwijzen naar de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Cirkel

De cirkel staat voor eenheid,  volkomenheid en eeuwigheid. Daarmee is de cirkel symbool voor God. God is immers het begin en het einde: ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22:13). De cirkel houdt ook verband met de ronde aarde, Gods schepping: waarvan Hij zei dat die ‘zeer goed’ was (Genesis 1:31) 

Kruis

Het kruis is het christelijk symbool bij uitstek. Jezus Christus heeft voor ons aan het kruis geleden: ‘Hij is gekruisigd, gestorven en begraven, en op de derde dag opgestaan.’ Hier is gekozen voor de meest eenvoudige vorm: het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. In de stralenkrans van de cirkel is ook het achtarmige kruis te zien. Dit kruis is een combinatie van het vierarmige Griekse kruis en de X: de eerste letter van het Griekse woord christos, de chi. Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin – de dag van de opstanding. 

Duif

In het midden van het logo is een duif te zien: het teken van de heilige Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Denk aan de duif die met een olijftak terugkwam naar de ark van Noach: het teken dat er na de dood weer nieuw leven mogelijk was. Denk vooral ook aan Jezus, die zich door Johannes in de Jordaan liet dopen: ‘En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen’ (Marcus 1:9).