Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Wie in de problemen is geraakt door geldgebrek, schulden of dakloosheid of door andere oorzaken even niet meer het hoofd op eigen kracht boven water kan houden, kan een beroep doen op de diakenen van de kerk. Zij kunnen op verschillende manieren hulp organiseren. Het werk van de diaconie wordt door vrijwilligers gedaan. Waar nodig kunnen zij verwijzen naar of samenwerken met hulpverlenende instanties. Diaconale hulp is altijd van tijdelijke aard.

Links naar pagina diaconie wijkgemeente