College van Kerkrentmeesters (CvKR)

Het College van Kerkrentmeesters is belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de Protestantse Gemeente Maarssen, voor zover niet van diaconale aard. Het college verricht deze werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en ordinanties en verder overeenkomstig de bepalingen in de plaatselijke regeling. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit zes personen: twee vanuit elke wijkgemeente. Iedere wijkgemeente heeft een eigen wijkraad van kerkrentmeesters. Het college heeft in het bijzonder tot taak (in overleg met de Algemene Kerkenraad en in daarvoor in aanmerking komende gevallen met het College van Diakenen):

 • Het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente;
 • Het medewerken aan de voorbereiding en de opstelling van het beleidsplan van de gemeente;
 • Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van de gemeente;
 • Het zorgdragen voor de geldwerving;
 • Het regelen van de wijze van gebruiken van de aan de wijkgemeente ter beschikking gestelde kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienst van de gemeente;

Verdere taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:

 • Het beheren van de goederen, waaronder de gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen van de gemeente;
 • Het bijhouden van de registers van gemeenteleden en van de doop-, de lidmaten- en de trouwboeken.

Delegatie

Overeenkomstig ordinantie 11-4-3 heeft het College van Kerkrentmeesters de volgende taken aan de wijkraad van Kerkrentmeesters toevertrouwd:

 • Het voorzien in de stoffelijke behoeften van de wijkgemeente;
 • Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van de wijkgemeente;
 • Het zorgdragen voor de geldwerving in de wijkgemeente;
 • Het regelen van de wijze van gebruiken van de aan de wijkgemeente ter beschikking gestelde kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienst van de gemeente;
 • Het beheren van de goederen, waaronder de gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen die door de algemene kerkenraad aan de wijkgemeente ter beschikking zijn gesteld.

De Protestantse Gemeente Maarssen heeft rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Kerkrentmeesters tezamen. De drie wijkraden van Kerkrentmeesters van de afzonderlijk wijkgemeenten hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Contact

Voorzitter: dhr. O.C. van Leeuwen (Ontmoetingskerk)
Secretaris: dhr. P.C. Boorsma (De Ark), tel: 06 16974434, e-mail: pcboorsma@hotmail.com, College van Kerkrentmeesters, Postbus 50, 3600 AB Maarssen
Penningmeester: dhr. G.P.M. Wolbert, tel (06) 20 53 37 08, e-mail: gpm.wolbert@gmail.com